ඇරඹුමේ පටන්ම 2018 ජයග්‍රාහී වසරක් බව හිටපු ජනපති කියයි 14-04-18