කාන්තාවකට මරු කැඳවූ දක්ෂිණ අධිවේගයේ අනතුර 10-07-18