2019 වර්ෂය සඳහා වන අය වැය සෑදෙන සැලැස්ම අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න හෙලි කරයි. 12-07-18