උතුරේ මහ ඇමති අස්ගිරි කාරක සංඝ සභාව හමුවෙයි. 11-09-17