‘නිල් මහා සටන’ ජය පරාජයකින් තොරව අවසන් වෙයි 12-03-18