ඝාතන රැල්ල පිළිකුල් හෙළා දකිනවා - අසාද් සාලි 11-07-18