එජාපයට තවත් වංගු නැතැයි නිදහස් පක්ෂය කියයි 10-01-18