සුදුසුකම් යනු අධ්‍යාපනයට අදාළ නැති දෙයක්ද 10-07-18