කුඩා දැරියකට දිවි අහිමිකළ මාරක බස්රථ අනතුර 13-01-18