එ ජා ප අර්බුදය ගැන හිටපු මහ ලේකම් හඩ අවධි කරයි 15-02-18