2050 පූර්ණ සංවර්ධිත රටක් කිරීමට සැළසුම් කර අවසන් - අගමැති - Hiru News 11-07-18