නි. ඇමති රන්ජන් රාමනායක එදා කී දේ සහ අද කියන දේ 15-02-18