කුසපත් ඇදීමක් දක්වා දුරදිග ගිය පලාගල ඡන්දය.... 12-02-18