අලි ගැටලුවෙන් දුක් විඳින කරුවලගස්වැව ජනතාව 10-07-18