නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ජනපති හමුවෙයි. 12-02-18