කිඹුලන්ට බයෙන් දිවි ගෙවන මල්පෙත්තාවේ ජනතාව 09-02-18