මේ ආණ්ඩුව තුළ ඉදිරි ගමනක් නැහැ - ලක්ෂ්මන් යාපා 16-04-18