21 වන ශත වර්ෂයට සරිලන ආර්ථිකයක් ඇති බව අගමැති කියයි 13-01-18