මාස හතරක් ඇතුලත ලංකාවේ මිලියන 21 ජනතාවට ඉ-කාඩ් පතක් 12-07-18