දඹුල්ල නගරයේ තිබී පුද්ගල මළ සිරුරක් සොයා ගනී 09-02-18