හොරුන්ට දඬුවම් දෙනවා ජනපති යළි සහතික වෙයි.. 12-01-18