රට ම දැන ගත්තා හොරා මොකාද කියලා - ඩිලාන් පෙරේරා 14-01-18