ජාතික ආණ්ඩුවේ අනාගතය ගැන වගකීම සරත් අමුණුගමට 14-04-18