නි. අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු ධුරයෙන් ඉවතට 12-09-17