පෑලියගොඩ පොලිස් ස්ථානය ඉදිරිපිට විරෝධතාවක් 11-07-18