අඹන්පොළදී වන අලි ප්‍රහාරයකින් දෙදෙනෙකු මරුට 12-07-18