පළාත් පාලන ඡන්ද ප්‍රතිඵලය ගැන ජවිපේ විග්‍රහය. 12-02-18