එජාප මහලේකම් ඇතුළු කණ්ඩායමක් අගමැති හමුවෙයි... 12-02-18