ලක්වාසීන් අලුත් අවුරුදු චාරිත්‍ර ඉටු කළ අයුරු 15-04-18