මඩකලපුවේ වාරි ව්‍යාපෘතියක මහා පරිමාණ වංචාවක් 13-04-18