තෙල් මිලෙන් උණූසුම් වූ මාවතගම ප්‍රාදේශිය සභාව 12-07-18