කවු ද සුදුස්සෙක් ඉන්නේ ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී 09-07-18