දිවයින අභ්‍යන්තරයේ තද සුළං - කාලගුණෙන් අනාවැකි 10-07-18