රුපියල් ලක්ෂ 22කට අධික වටිනාකමින් යුත් සිගරට් තොගයක් කටුනායකදී රේගු භාරයට 13-04-18