වසරක් තිස්සේ මරු කපොල්ලක් බවට පත්වූ අහංගම පාලම. 12-09-17