ඝාතනය වූ ගායන ශිල්පිනීයගේ සැමියා සොයා විමර්ශන 09-07-18