සමස්තයක් ලෙස පාලත් පාලන ඡන්ද විමසීම සාමකාමීයි 11-02-18