කුපිත නොවු කොළඹ ජනතාවට ස්තුතියි - රවී කරුණානායක 11-03-18