ජනපතිගේ ධුර කාලය පිලිබඳ විමසීම සළකා බැලීම ඇරඹේ 11-01-18