මේ මැතිවරණයෙන් එ.ජා.ප ට මෙවන් ඉරණමක් අත්වූයේ ඇයි 13-02-18