මධ්‍යම අධිවේගයේ තත්ත්වය ගැන විශේෂ විශ්ලේෂණයක් 12-03-18