වැසි නිසා කඳුකර ප්‍රදේශවල ජනතාවට අනතුරු ඇඟවීම් 12-04-18