ගම් බිම්වල සිට නගරයට එන්නත් විශේෂ ප්‍රවාහන සේවා 16-04-18