අද අපේ විරුද්ධවාදීන් වෙව්ලනවා - සජිත් ප්‍රේමදාස 09-02-18