සිල්රෙදි වංචාව නිසා උණුසුම් වූ දේශපලන වේදිකාව 11-09-17