පොහොට්ටුවේ ජය පහසු වුණේ එජාපයේ දැඩි පසුබෑම නිසා 13-02-18