රටකජු වගා බිම් වල ගිනි සීරියා වගා කිරීමේ උත්සාහය 10-07-18