යාපනයේ සිදුවන නීති විරෝධී කේබල් නාලිකා විකාශනය 11-07-18