කවු ද හොරා අද පාර්ලිමේන්තුව යුද පිටියක් වුණ හැටි 11-01-18