දූෂිතයින් එක්ක මම ආණ්ඩු කරන්න ලෑස්ති නැහැ - ජනපති 09-02-18